Hukuk Fakültesi 2014’te 15 Yayın Çıkardı

AJANS ÜNİVERSİTE

Hukuksal sorunları çözme yetkinliği kazanmış hukuk uygulayıcıları yetiştirecek eğitimi vererek ülkenin değişik hukuk kurumlarına bilim insanı, öğretim elemanı ve yöneticilerini yetiştiren bir kaynak olmak amacıyla ilerleyen İÜ Hukuk Fakültesi 2014 yılı içerisinde 15 yayın çıkardı.

İÜ Hukuk Fakültesi tarafından çıkarılan yayınların, Türkiye’nin hukuk ve bilim yaşamına önemli katklar sağlaması beklendiyor. Çıkarılan yayınlar şu şekilde:

Erken Modernlikte Ceza Sorumluluğunun Kamusallaşması ve Rasyonelleşmesi: Dr. Mehmet Cemil Ozansü tarafından kaleme alınan kitapta, günümüz ceza ve ceza usul hukuku kurumlarının tarihsel köklerine ışık tutuluyor. Kitap, inceleme merceğini Erken Modernlik dönemi Batı Avrupa hukuk tarihi kurumlarına çeviriyor. Cezalandırmaya mutlak yetkili “devlet” düşüncesini inşa eden barış hareketlerinden yola çıkarak, Batı Avrupa tarihinin en tanınmış ve tarihsel anlamda da bir o kadar etkili ceza kodu olan 1532 tarihli Constitutio Criminalis Carolina’nın analiziyle son buluyor. Kitap, ceza ve ceza usul hukuku tarihi, hukuk dogmatiği tarihi ve Erken Modernlik Avrupa tarihiyle ilgilenen okurların ilgisini çekecektir.

Eşya Hukuku, Zilyetlik ve Tapu Sicili: Prof. Dr. Haluk Nami Nomer ve Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne tarafından kaleme alınan bu çalışma, eşya hukukuna ilişkin iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm zilyetlik, ikinci bölüm tapu siciline ilişkin konulara ayrılmıştır. Zilyetlik bahsi Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne, tapu sicili bahsi ise Prof. Dr. Haluk Nami Nomer tarafından hazırlanmıştır.

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları: Prof. Dr. Baki İlkay Engin, Dr. Tülay A. Ünver, Dr. Işık Önay tarafından kaleme alınan kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir.

Amirin Emri: Muhammed Demirel tarafından kaleme alınan eserde Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Askeri Ceza Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde emrin meşru kabul edilebilmesi için gereken koşullar, emrin denetlenmesi, bu denetlenmenin sınırlamaları, emrin denetlenmesi sonucu koşulların gerçekleşmediği kanaatine ulaşılmasına rağmen emrin yerine getirilmesi halinde meydana gelebilecek sonuçlar, gerek Türk Ceza Hukuku gerek karşılaştırmalı hukuk gerekse milletlerarası ceza hukuku açısından ortaya konmaya çalışılmıştır.

İÜ Hukuk Fakültesi Mecmuası 1. Sayı: Prof. Dr. Vecdi Aral’a armağan olarak hazırlanan İÜ Hukuk Fakültesi Mecmuası ilk sayısında, Prof. Dr. Aral’ın özgeçmiş ve bibliyografisi ile başlayıp anılar başlığı altında yer alan yazılarla devam etmektedir. Eserde hakemsiz makaleler, İÜ Hukuk Fakültesi Mecmuası kriterlerine uygun olarak hakem denetiminden geçmiş makaleler ve izin alınarak hazırlanmış çeviriler yer almaktadır.

Medeni Muhakeme Hukuku: Prof. Dr. Abdurrahim Karslı tarafından kaleme alınan eser, muhakeme hukukunu hukukçulara ve öğrencilere anlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İlk Derece Mahkemelerinde Muhakeme, Kanun Yolları, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim konularını ele almaktadır.

Deniz Ticareti Hukuku: Prof. Dr. Rayegân Kender, Prof. Dr. Ergon Çetingil ve Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu tarafından çıkarılan bu kitap, önceki baskılarda incelenen konuların genişletilmiş ve gözden geçirilmiş on dördüncü baskısıdır. Kitabın içeriğinde ise Türkiye’de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları, Gemiler, Donatan ve Donatma İştiraki, Gemi Adamları, Deniz Ticaret Sözleşmeleri ve Deniz Kazaları hakkında konular bulunmaktadır.

Türk Özel Hukuku: Prof. Dr. Mustafa Dural, Prof. Dr. Tufan Öğüz, Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş tarafından kaleme alınan bu çalışma, Türk Özel Hukuku serisinin üçüncü kitabıdır. Aile Hukuku, Evliliğin Genel Hükümleri, Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri, Soybağının Kurulması gibi konulara ışık tutmaktadır.

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi: İÜ Hukuk Fakültesi tarafından çıkarılan bu eser, iki ayrı sayıyı içinde barındıran tek cilt şeklinde basılmıştır. İçerik olarak ceza hukuku ve kriminolojisi, suç ve suçlulukla ilişkili konular ele alınmıştır. Dergi Türkçe olmasının yanı sıra, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca yayınlara da yer verilmiş olup milletlerarası yayın niteliğine de sahiptir.

Türk Ticaret Kanunu: Prof. Dr. Abuzer Kendigelen tarafından kaleme alınan bu kitap konu olarak kanunları, kanun hükmünde kararnameleri, Bakanlar Kurulu kararlarını, yönetmelikleri ve tebliğleri işlemiştir.

Devletler Hususi Hukuku: Prof. Dr. Aysel Çelikel ve Prof. Dr. Ergin Nomer’in ortak çalışması olarak yayınlanan kitabın, kanunların yenilenmesiyle birlikte içeriği değiştirilip yeniden basılmıştır. Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Milletlerarası Usul Hukuku, Mahkeme Kararları gibi konular işlenmiştir.

Eşya Hukuku: Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman, Prof. Dr. Özer Seliçi, Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir tarafından kaleme alınan bu kitap, zilyetlik-tapu sicili, taşınmaz ve taşınır mülkiyeti, kat mülkiyeti ve sınırlı aynî haklar konularını işlemiştir.

Milletlerarası Özel Hukuk: Prof. Dr. Cemal Şanlı, Doç. Dr. Emre Esen ve Yard. Doç. Dr. İnci Ataman-Figanmeşe tarafından kaleme alınan eserde; Milletlerarası Özel Hukuk alanında ortaya çıkan mahkeme içtihatları, doktrindeki yeni görüş ve anlayışlar, taraf olduğumuz ikili ve çok taraflı anlaşmalar ile mevzuatta meydana gelen değişiklik ve ilaveler işlenmiştir. Bunlara ek olarak okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla kavram dizini, milletlerarası sözleşme dizini, kanun dizini ve mahkeme kararları dizini eklenmiştir.

Kişiler Hukuku: Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman, Prof. Dr. Özer Seliçi, Prof. Dr. Saibe Oktay-Özdemir tarafından kaleme alınan kitapta; kişiler hukununun tanımı, kişi ve kişilik kavramları, kişilik hakları, kişilik haklarının korunması önemine yer verilmiştir. Önemli Yargıtay kararları dikkate alınmış, uygulamanın ortaya koyduğu esas veya farklılıklar ve doktrindeki gelişmeler ele alınmıştır.

Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri: Altan Rençber tarafından kaleme alınan kitapta; ödeme emrine ilişkin genel kavramlar ve ilkeler, vergi hukukunda ödeme emrinin özellikleri ve tebliği, ödeme emrinin tebliğinden sonra borçlunun başvurabileceği yollar, ödeme emrine karşı dava açma nedenleri, dava süreci ve karar aşaması ele alınmıştır. Ayrıca okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla kısaltmalar cetveli kitapta yer almaktadır.